Video 15: Cách Lập Kế Hoạch & Xây Dựng Nội Dung Cho Website.

Viết nội dung website phải dựa theo từ khóa. Bạn cần biết được các dạng từ khóa để triển khai nội dung xoay quanh những loại từ khóa đó.

Phải nghiên cứu được 1 bộ từ khóa cho chủ đề website rồi mới viết bài. Cần để ý các thông số của từ khóa như lượng tìm kiếm, độ canh tranh. Phải tìm được những từ khóa có lượng tìm kiếm tốt, độ canh tranh không quá cao để viết bài.