Video 14: Các Dạng Website Phổ Biến Bạn Hay Gặp

Trước khi đi vào chi tiết về cách lập kế hoạch nội dung cho website, bạn hãy làm quen với những dạng website phổ biến và mục đích của các dạng website này.